กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.๒๕๕๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้าง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒)

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำ

ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓)

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงศิกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดูภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน

และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา

ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2552

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

และการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกา พศ.ศ. 2561

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562