มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

(2)มาตรการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์

(3)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

(4)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

(5)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(6)มาตรการป้องกันการรับสินบน

(7)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

(8)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

(9)มาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ประกาศนโยบายการให้และรับของขวัญ

ประกาศรณรงค์ และปฏิเสธการรับของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น