การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1)การวางแผนกำลังคน

2)การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

3)การพัฒนาบุคลากร

4)การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

5)การพัฒนาคุณภาพชีวิต

6)การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

7)การประเมินผลการปฏิบัติงาน

8)การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน