คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1.ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอกู้เงินสวัสดิการ

2.ขั้นตอนการขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ

3.ขั้นตอนการให้บริการการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.คู่มือการให้บริการของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

6.ขั้นตอนการขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

7.คู่มือการให้บริการงานยานพาหนะ

8.ขั้นตอนการรับหนังสือ

9.ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

10.ขั้นตอนการส่งหนังสือในระบบ AMSS++

11.ขั้นตอนการให้บริการซ่อมบำรุงปริ้นเตอร์

12.ขั้นตอนการให้บริการซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต

13.ขั้นตอนการจัดซื้อหลักฐาน ปพ.