ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
26/08/2563 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
19/06/2563 เลื่อนการออกประกาศผลการประกวดชื่อและออกแบบห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
04/02/2563 ข้อมุลสารสนเทศ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)
09/09/2562 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ (DL-ICT)