ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
06/12/2562 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพิ่มเติม กลุ่มนโยบายและแผน
06/12/2562 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง กลุ่มนโยบายและแผน
06/12/2562 คู่มือขอตั้งงบลงทุน 2564 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กลุ่มนโยบายและแผน
26/11/2562 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
17/10/2561 คู่มืองบลงทุนปี 2563 (ใช้ไฟล์นี้ค่ะ) กลุ่มนโยบายและแผน
13/07/2561 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กลุ่มนโยบายและแผน
11/06/2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุ่มนโยบายและแผน