ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางเนตรนภิส นพเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสุวรรณนายวชิรวิชญ์ จอกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้น้อยน.ส.วรรณา จิตรวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจ้านายสายชล สำนักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่งนางสาวสุคนธา ชินศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะจันทารามนายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยงนางสมพักร์ สันติพงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขวงกลั่นนางสาวอนัญญ์ธร ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 21นายวุฒิธนะ ศิริจุมพลพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์นายสมศักดิ์ สนกนก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์นายอานุภาพ บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงตาหอมนางสาวนิตยา มิตรมานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์นางสาวนงนารถ ยุทธนาวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าสมอเอกนางปานจันทร์ สุริยะอัมพรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรามัญนายธรรมนูญ แก้วเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศนางสาววัชนี ชูสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะพังคลีน.ส.ปราณี แพรเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุงน.ส.ธัญลักษณ์ ปลอดดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไทรนางสุกัญญา ธุวสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธอุดมวิหารนายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์เจริญน.ส.จารุวรรณ จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดยาวน.ส.จินดาวรรณ ประยูรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพิมลเสนีนางสาวศศิเพ็ญ แก้วรุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางผึ้งนางโนรี ประจำค่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางข้าวนางบัวสรรค์ งามงอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัด 80น.ส.อิสรีย์ กษิฐ์ภิรมญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขวางนางอำนวย คงสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมพนาวาสนางสุชาดา จันทร์เขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวนายพสิษฐ์ เรือนคำงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ประเวศนายทิพากร พิศโฉม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศาสน์โสภณนายสรวีย์ สุริยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผาณิตารามนางราตรี โชคพานิชศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มนางสาวมธุรดา บุญมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามกอนายสมยศ แสงอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทารามนางเมธาพร ยศยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคีน.ส.คุณเกล้า คุ้มคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการามนายนิมิตร อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกเฌอนายพรชัย ประเสริฐสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงสารน.ส.อวยพร สุรินทร์ประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลาดน้ำขาวนายสุดใจ ศิริสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่นายนุกูล เทศกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไชยธารานายอนุชัย โหมดประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนานายสมนึก จันทะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุขนางอารีย์ บุญสร้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะนายนิพนธ์ น้อยจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทดนางนุชนาถ ธงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธารามนายกฤติพงษ์ ทองฉาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพระนางวันดี จิตรแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนครเนื่องเขตนายนิทัศน์ ธรรมประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียนนายวุฒิ อิสระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดอนเกาะกานายนิทัศน์ นักเสียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเกาะกานางสาวเบ็ญจมาศ เจริญปาละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลำชะล่านายมงคล อรุณแสงฉาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทานนางโกศล อู่เงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20นายสุวิทย์ วังราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคลองบางขนากนายอุบล พัฒนาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงน.ส.สมร ระยับศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเทพยานางทัศนีย์ แก่นภมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17นางสลีลา ศรีสำราญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์น.ส.สุปราณี เพชรน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีมนางธนกร ศิริโสภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลองหกวานายมนตรี พิมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำนายปรีชา เกตุผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงแพ่งนายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเจ้าน.ส.นิตยา มัสเยาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากบึงสิงโตนายกริช สุรัสโม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์น.ส.มนัญญา แก้วดวงเด่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 20นายฉัตย์ มีอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 19นายณัฐพล เลิศเชาวน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าคลอง 18นายสุพิน ที่ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสิงโตนายสาธิต มาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯนางรัชนี ธรรมประทีป
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบนนายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห์นางขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีล้งนางพฤกษา รื่นเริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัด 40นายสนั่น นุชพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)นางสาวรุจิรา สุวประดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่นายอิทธิพร รุจะศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมนายวิมล สมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทรายนายไพโรจน์ วงศ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามจันทร์นางสุริสา กาญจนเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรนายทวี เพชรพยอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจนายศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมงคลนายธงชัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดล่างนายบุญเลิศ ค่อนสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์