ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายสุขใจ ดวงประเสริฐ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาน.ส.ศศิณัฐ หงษ์ภู่
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญนายณรงค์ จุนเจริญวงศา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสกุลพร ทองไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนายบุญโชติ แก้วแสนสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษน.ส.ศุภากร เดโชชัยวุธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษน.ส.กชกร นิ่มแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการน.ส.สุธิดา ศิริสาคร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน