ข้อมูลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาน.ส.ศศิณัฐ หงษ์ภู่
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญนายณรงค์ จุนเจริญวงศา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสกุลพร ทองไพจิตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษน.ส.ศุภากร เดโชชัยวุธ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษน.ส.กชกร นิ่มแสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสุนทรี ดรุณเนตร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางจงจิตต์ มาตรกำจร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวจารุณี สถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางสาวศิริพร เจิมภักดี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนายรัชพล บูรณสรรพสิทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการน.ส.สุธิดา ศิริสาคร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน